ลงชื่อแล้ว

รายชื่อ

11,985

milestone meet

10,000

check dark

20,000

อัปเดตข้อมูลล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2567

“ข้อมูลมลพิษ คือสิทธิที่ประชาชนต้องเข้าถึงได้”

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งสนับสนุนให้มีการ รายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม ให้การเข้าถึงข้อมูลมลพิษเป็นสิทธิของประชาชน อย่างแท้จริง

รู้จัก

logo
introduction illust

PRTR คืออะไร​ ?

กฎหมายที่กำหนดให้มีการรายงานและเปิดเผยข้อมูลการปล่อยและเคลื่อนย้ายสารมลพิษโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนเกี่ยวกับชนิดและปริมาณของสารเคมีหรือมลพิษที่มีการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดมลพิษสู่ตัวกลางสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ดิน น้ำ รวมถึงข้อมูลการนำน้ำเสียหรือของเสียที่มีสารเคมีหรือมลพิษออกจากแหล่งกำเนิด ไปบำบัดหรือกำจัด

client earth

ทำไมต้องมีกฎหมาย

logo
img/topic_icon/topic_1.svg

ภาพรวม

0

หลายประเทศมีใช้

กว่า “50 ประเทศ” ทั่วโลกมีการใช้กฎหมายนี้ เพื่อควบคุมแก้ไขปัญหามลพิษ คุ้มครองสุขภาพ ประชาชนและสิ่งแวดล้อม ขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายนี้

1

ปกป้องสิทธิ

รับรองสิทธิของชุมชนและประชาชนในการเข้าถึง รับรู้และตรวจสอบข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม และสารเคมีอันตราย

2

ประชาชนปลอดภัย

ประชาชนสามารถรู้ข้อมูลแหล่งที่มาของมลพิษและประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้จากทุกที่ สามารถเลือกที่อยู่อาศัยโดยรู้ถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากสารมลพิษรอบตัวและเตรียมการรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากสารมลพิษได้อย่างปลอดภัย

3

เพิ่มพลังผู้เกี่ยวข้อง

ทำให้สามารถประเมินสถานการณ์และปัญหา มลพิษได้อย่างถูกต้องและสามารถจัดการปัญหาได้อย่างทันท่วงที

4

ฐานข้อมูล + เครื่องมือแก้ปัญหา:

เป็นฐานข้อมูลประกอบวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนและฐานข้อมูล เพื่อประเมินศักยภาพการรองรับมลพิษของพื้นที่ (carrying capacity) รวมถึงเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพและเครื่องมือปกป้องสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน

introduction illust
img/topic_icon/topic_2.svg

ประโยชน์ต่อประชาชน

 • เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อจัดการปัญหามลพิษ
 • เป็นเครื่องมือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อตัดสินใจต่อการดำเนินโครงการซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
 • เป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อประโยชน์ในการ​ป้องกันตนเองและชุมชน
 • เป็นเครื่องมือในการป้องกันตนเองจากมลพิษเมื่อเกิดอุบัติภัยสารเคมี
img/topic_icon/topic_3.svg

ประโยชน์ต่อรัฐ

 • ทราบสถานการณ์และแนวโน้มการปล่อยมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนและชุมชน
 • เป็นฐานในการกำหนดนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม
 • เป็นฐานในการกำหนดแนวทางวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
 • เป็นเครื่องมือในการติดตามตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินการตามนโยบายและแผนงาน รวมถึงการวางแผนรองรับเหตุฉุกเฉิน
 • มีข้อมูลในการปรับปรุงระบบการติดตามโรงงานและ แหล่งกำเนิดมลพิษทุกประเภทให้มีมาตรฐาน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหามลพิษร่วมกับหน่วยงานรัฐ
 • เป็นเครื่องมือหนึ่งในการลดความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและสารมลพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อมตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษตกค้างยาวนานในสิ่งแวดล้อมซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันและเป็นไปตามหลักการของปฏิญญาริโอเพื่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา และแผนปฏิบัติการ 21เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2535
img/topic_icon/topic_4.svg

ประโยชน์ต่อภาคเอกชน (อุตสาหกรรม)

 • เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านความ เปิดเผย โปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ นำไปสู่การลงทุนที่ยั่งยืนอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างสงบ สุข
 • ป้องกันความสูญเสียและกระตุ้นให้ภาคอุตสาหกรรมใช้สารเคมีอย่างมีประสิทธิภาพ
 • เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการในระยะยาวลดการปลดปล่อยสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม
 • ช่วยให้ภาคเอกชนสามารถตรวจสอบระบบและกระบวนการผลิตของตนให้รัดกุมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานในพื้นที่อุตสาหกรรมและป้องกันความสูญเสียจากอุบัติภัยจากสารเคมี
logo

ทำงานอย่างไร

เลื่อนเพื่อสำรวจ

diagram

เรื่องนี้สำคัญอย่างไร

การตรากฎหมายเพื่อพัฒนาระบบการรายงานข้อมูลการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อม

img/head_icon/check_icon.svg

สร้างฐานข้อมูลสารมลพิษที่ครอบคลุมและเป็นระบบ

เสริมสร้างประสิทธิภาพและความเข้มแข็งแก่หน่วยงานของรัฐในการประเมินสถานการณ์ปัญหามลพิษได้อย่างถูกต้อง

img/head_icon/check_icon.svg

สร้างฐานข้อมูลที่ดีเพื่อประกอบการวางแผนการป้องกันสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

และสามารถจัดการปัญหาตั้งแต่ต้นทางได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

img/head_icon/check_icon.svg

รับรองสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูล

และมีส่วนร่วมในการคุ้มครอง ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

male
female
male
female
male
female
male
female

เกี่ยวกับเรา

client enlaw

ติดตาม ENLAW

client earth

ติดตาม EARTH

client earth

ติดตาม GREENPEACE

Partners

wevis logo punch-up logo

เกี่ยวกับเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ได้รับการสนับสนุนทุนเพื่อดำเนินงานจาก National Endowment for Democracy (NED) ซึ่งทางทีมงานมี ความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เป็น Open Source และเปิดข้อมูลเป็น Open Data ภายใต้เงื่อนไข Creative Commons Attribution-ShareAlike License คือสามารถนำไปเผยแพร่และดัดแปลงได้ โดยต้องระบุที่มา แต่ห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า และต้องเผยแพร่ งานดัดแปลงโดยใช้สัญญาอนุญาตชนิดเดียวกัน หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติม หรือมีข้อเสนอแนะใด ๆ สามารถ ติดต่อได้ที่ team [at] punchup.world